Skip to content Skip to footer
1. Introductie

Volgens de GDPR heb je ook het recht om inzage te vragen van je persoonsinformatie. Je kan onjuiste gegevens laten verbeteren of schrappen, dit is steeds mogelijk via info@ronduit.be

2. Verzamelde Data
Wie verwerkt jouw gegevens?

Dat is vzw Ronduit, met ondernemingsnummer 0782.550.765 en hoofdvestiging te Gentweg 10, 9890 Gavere. Vzw Ronduit die in het kader van jeugdwerking verschillende soorten reizen organiseert, zoals jeugdvakanties en die daarbij door de privacywetgeving als verwerkingsverantwoordelijke wordt beschouwd. Dat betekent dat Ronduit instaat en verantwoordelijk is voor de juiste verwerking van de gegevens en voor het antwoorden op privacygerelateerde vragen. Je kan ook steeds contact opnemen met ons via dit email adres: info@ronduit.be

Welke gegevens worden verwerkt, aan wie en op basis waarvan?

Het gaat om de gegevens die je redelijkerwijs kan verwachten bij het boeken van een vakantie of reis, zoals persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, telefoonnummer, emailadres, …) en financiële identificatiegegevens (bankrekeningnummer). In sommige gevallen worden ook medische gegevens verwerkt, bijvoorbeeld bij het kennisnemen van een dieet of van een bepaalde medische situatie waar rekening mee dient te worden gehouden op een vakantie. Deze gegevens worden enkel verwerkt indien dit nodig is en nooit zonder toestemming.

Op basis waarvan verwerkt Ronduit die gegevens? In de eerste plaats verwerken wij gegevens om onze hoofdactiviteit te kunnen uitvoeren, namelijk het organiseren van verschillende kampen. Om de gegevens, die hiervoor nodig zijn, te verwerken, beroept Ronduit zich op drie verschillende rechtsgronden. Enerzijds is de verwerking van bepaalde gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. Zo is het bijvoorbeeld nodig dat wij contactgegevens verwerken om met een deelnemer van een vakantie contact te kunnen nemen om praktische redenen. Of kan het nodig zijn dat wij namen doorgeven aan reisinstanties zoals hotels of restaurants.

In het kader van klantenrelatiebeheer kan het ook zijn dat we je op de hoogte houden van onze jongerenkampen. Heb je dat liever niet, dan kun je je hier altijd tegen verzetten zodat je deze info niet langer ontvangt. Dit is mogelijk door je onderaan een mail uit te schrijven of dit te laten weten aan info@ronduit.be.

Het kan ook zijn dat we in het kader van verplichte rapportering naar de overheid toe enkele gegevens dienen over te dragen aan de Vlaamse overheid. Dat is omdat Ronduit erkend wordt als landelijke jeugdvereniging en omdat we hiertoe verplicht worden op basis van het decreet houdende een vernieuwd jeugd -en kinderrechtenbeleid.

Waar halen we jouw gegevens?

De gegevens die wij verwerken, krijgen wij voornamelijk van jezelf of van je wettelijke vertegenwoordigers (bv ouders).

Wie houdt zich bezig met jouw gegevens?

Jouw gegevens worden verwerkt door de oprichters van Ronduit. Dat betekent onder andere dat gegevens enkel mogen gebruikt worden de uitvoering van de job en nooit voor andere doeleinden. Alleen personen die daartoe gemachtigd zijn, hebben toegang tot persoonsgegevens die relevant zijn voor het vervullen van hun opdracht. Die personen mogen de gegevens uitsluitend gebruiken indien en voor zover noodzakelijk voor het vervullen van hun opdracht. Ze zijn gehouden tot een strikte beroepsdiscretie en tot de naleving van alle technische voorschriften die strekken tot de vrijwaring van de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens en de veiligheid van de systemen die ze bevatten.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Hoe lang we gegevens bewaren, hangt eigenlijk af van over welke gegevens het precies gaat en welke wettelijke verplichtingen er zijn omtrent bewaartermijnen (bv bij verzekeringen). In ieder geval bewaart Ronduit de gegevens nooit langer dan strikt noodzakelijk.

Welke rechten heb ik?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kent jou enkele rechten toe. Zo heb je onder meer het recht tot inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Zijn er bepaalde gegevens niet (langer) juist, dan kun je deze ook steeds laten verbeteren. Daarnaast heb je ook in bepaalde gevallen het recht om ons te vragen om te stoppen met het verwerken van jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer je niet langer op de hoogte wil zijn van onze producten en diensten. Tot slot kun je ook vragen om jouw gegevens te verwijderen. Je kunt al deze rechten uitoefenen door te mailen naar info@ronduit.be. Ronduit houdt zich er aan om steeds binnen de maand te antwoorden.

Ronduit voor
Iedereen

Adres
Ronduit VZW
Gentweg 10, 9890 Vurste
 
Rekeningnummer: BE76 7350 5994 7095
BTW nummer: BE 0782.550.765
Laat van je horen

Nele: +32 496 29 23 70

Nieuwsbrief

Webdesign door FrostyWebs © 2024. Alle rechten voorbehouden

Tim+32 495 44 26 02
Nele+32 496 29 23 70
Simon+32 472 27 89 43